Kaavan hyväksyminen

27.5.2024 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

KAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2024 § 32 hyväksynyt seuraavan kaavan:

–          Keskustien asemakaavan muutos: Oitin kylä, osat korttelin 110 toimitilarakennusten kortteli-, lähivirkistys- ja katualueesta.

Päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä 27.5.2024 alkaen Hausjarvi.fi. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista lukien.

26.5.2024
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS