Asemakaavaluonnokset nähtävillä

3.5.2023 Kaavoitus Asemakaavaluonnokset

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
ASEMAKAAVALUONNOKSET NÄHTÄVILLÄ

MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan julkisesti nähtäville

Pajatien eteläpään asemakaavan muutos, koskien Ryttylän kylän kiinteistöjä 1:1351, 1:602, 1:603 sekä osin kiinteistöjä 1:11, 1:290, 1:1195 ja 876:1. Kaavamuutosalue sijoittuu Ryttylän koulusta etelään. Tavoitteena on osoittaa uusia rakennuspaikkoja, muuttaa yksityistie katualueeksi ja yhtenäistää Punkanjoen varren puistoaluetta.

Kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus, koskien Oitin ja Torholan kylien kortteleita 401, 405, 406 ja 407 sekä niihin liittyviä katu-, pysäköinti-, suojaviher-, puisto- ja lähivirkistysalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Laajennus koskee kiinteistöjä 86-896-6-3 ja 86-895-2-1. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Riihimäentiehen (kantatie 54), lännessä Nahkurinojaan, etelässä Oitintiehen (tie 1471) ja kaakossa Riihimäki-Lahti-rataan. Tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin tonttien käyttötarkoitusten, rakennusoikeuden määrän ja liikennejärjestelyjen osalta.

Luonnosaineistot ovat julkisesti nähtävillä 3.5.‐2.6.2023 Hausjärven kunnanvirastolla. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla www.hausjarvi.fi.
Luonnoksia koskevat mielipiteet tulee osoittaa kirjallisesti tai suullisesti nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi.
Lisätiedot kaavoittaja Pekka Säteri p. 019 758 6560

3.5.2023
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Lue myös