Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Huhtainnummen Sora Oy

29.1.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

ASIA: Huhtainnummen Sora Oy:n maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen. Lisäksi lupaa haetaan toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:

Hausjärven kunta, Erkylän kylä, tila Huhtainnummi, 086-401-1-556

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Lupaa haetaan soran murskaukseen ja maa-ainesten ottamiseen 3 600 000 k-m3 kokonaisottomäärälle 15 vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on 37,3 ha. Haettu alin ottotaso on +118 (N2000). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Ottamisalue sijaitsee Kurun (0408603) 1-luokan pohjavesialueella.

Luvanhakijalla on kiinteistölle myönnetty maa-aines- ja ympäristölupa soran ottoon ja murskaukseen, joka on voimassa vuoteen 2035. Hakemuksella haetaan lupaa nykyisen ottamisalueen laajentamiseksi (n. 13,4 ha) ja kokonaisottomäärän lisäämiseksi. Haettu lupa korvaa nykyisen voimassa olevan luvan. Laajennushankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen YVA-menettely.

Vuotuinen ottomäärä on keskimäärin noin 240 000 k-m3. Murskauslaitoksen vuotuinen enimmäistuotanto on 250 000 tonnia, keskimäärin 140 000 tonnia. Kuormaamista ja kuljettamista tehdään ympäri vuoden maanantaista perjantaihin klo 6-22 välisenä aikana sekä satunnaisesti lauantaisin klo 7-18 välisenä aikana. Murskausta ja seulontaa tehdään maanantaista perjantaihin klo 6-22 välisenä aikana. Pyhäpäivinä ei ole toimintaa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 6.3.2024 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan verkkosivuilla 29.1.-6.3.2024 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.2.2024.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

 

29.1.2024
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lue myös