Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Peab Industri Oy, Lavinto

15.5.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

ASIA: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus, joka koskee Peab Industri Oy:n (ent. Vahva Sora Oy) soran murskauksen ympäristölupapäätöksen (ympäristölautakunta 15.3.2006 § 31) muuttamista.

Kyseessä on lupahakemus, joka on palautettu kunnan lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi (Vaasan hallinto-oikeus 19.5.2022, nro 534/2022).

 

ASIANUMERO: D/252/11.01.00.00/2021

 

HAKIJA: Peab Industri Oy (Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki)

 

TOIMINNAN SIJAINTI: Karhin tuotantoalue, Lavinnon kylä, tila Kalela RN:o 5:55 (086-408-5-55)

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija esittää nykyistä lupaa muutettavan siten, että tilalla RN:o 5:55 voidaan tehdä kallion louhintaa ja lupamääräykseen 3 sisällytetään toiminta-ajat poraamiselle, rikotukselle ja räjäytyksille, sekä lupamääräyksen 2 mukaista alueella vuosittain murskattavan kiviaineksen määrää nostetaan. Esitetty vuosittain louhittava maksimimäärä on noin 55 000 m3, joka vastaa noin 150 000 tonnia ja vuosittain murskattava kiviainesmäärä 500 000 tonnia, josta louheen osuus olisi maksimissaan 150 000 tonnia.

Melua aiheuttavaa toimintaa on arkisin seuraavasti: poraaminen klo 7.00 – 21.00, rikotus klo 8.00 – 18.00 ja räjäytykset klo 8.00 – 18.00. Räjäytyksiä on vuosittain 6-7 kpl. Murskauslaitos voi toimia alueella läpi vuoden, käyttöpäiviä on vuosittain noin 50.

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla (www.hausjarvi.fi).

 

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta kuulutusaikana.

 

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 21.6.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen ymparisto@hausjarvi.fi tai osoitteella Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

Kyseessä on lupahakemuksen uudelleen käsittely, aikaisemmin lähetetyt muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä.

 

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään Hausjärven kunnan verkkosivuilla 15.5.-21.6.2023 välisen ajan.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

 

Hausjärvellä 15.5.2023
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lue myös