Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

9.5.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

Asia

Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 5 § Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella.

Ympäristösihteeri on tehnyt 9.5.2023 viranhaltijapäätöksen (3/2023) ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n mukaisesta purkupaikan vähimmäissuojaetäisyydestä vesistöön poikkeamiseksi.

 

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 9.5. – 15.6.2023 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa

Viranhaltijapäätökset (linkki)

 

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 15.6.2023.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

 

 

9.5.2023

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös