Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

16.6.2022 Ympäristövalvonta

Asia

Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 13 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely.

Ympäristösihteeri on tehnyt 16.6.2022 viranhaltijapäätöksen 10/2022 ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja päätösasiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä 16.6. – 25.7.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa

https://hausjarvi.tweb.fi/ktwebscr/vparlist_tweb.htm

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 25.7.2022.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561.

 

Hausjärvellä 16.6.2022

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Read also