KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ, AHJOLAN AMPUMARATA

7.3.2023 Ympäristövalvonta

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.3.2023 (§ 24) päättänyt…

– antaa Hausjärven-Riihimäen Riistanhoitoyhdistykselle Ahjolan ampumaradan toiminnan lopettamista koskevat määräykset (päätöskohdat 1-3) sekä

– edellyttää Hausjärven-Riihimäen Riistanhoitoyhdistykseltä jälkitarkkailua toiminta-alueella (päätöskohta 4),

pääosin toimitetun esityksen mukaisesti.

 

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä kuulutusajan 7.3. – 13.4.2023 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Hallintovalitus

Muutosta päätökseen (kohdat 1-3) voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 13.4.2023.

 

Oikaisuvaatimus

Päätökseen (kohta 4) saa hakea oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen

tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 13.4.2023 klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

 

Hausjärvellä 7.3.2023
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lue myös