Kuulutus ympäristönsuojeluviranomaisen taksan uudistamista koskevasta päätöksestä

15.11.2022 Ympäristövalvonta

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen ja voimaantulo

Hausjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2022 48 § hyväksynyt uudistetun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja siihen liittyvän maksutaulukon.

Uudistettu ympäristönsuojeluviranomaisen taksa astuu voimaan 1.1.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja se korvaa aiemman (kvalt 28.5.2013 § 75) 1.7.2013 voimaan tulleen taksan.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 15.11. – 22.12.2022 välisen ajan Hausjärven kunnan verkkosivuilla (https://hausjarvi.fi/). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 22.12.2022.

 

15.11.2022

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO

Lue myös