Yleistiedoksianto: ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

21.6.2022

Asia
Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Hanke
Ruoppaus yhteisellä vesialueella 86-410-876-1, Oitin kylän yhteinen vesi- ja vesijättöalue, Ansionjärvellä, tilan 86-410-14-0 edustalla.

Asian käsittely
Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella.

Ruoppauksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

 

Tiedoksiannon julkaisupäivä
21.6.2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta eli 29.6.2022.

 

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 21.6. – 29.7.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset

Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Asian diaarinumero: HAMELY/1025/2021

Read also