Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa hausjärveläisille turvallinen kotona asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä hoitoa koteihin. Palvelujen toteutuksessa keskeisinä toimintaperiaatteina ovat toiminta- ja liikuntakykyä ylläpitävä ja edistävä kuntouttava työote, vastuuhoitajuus ja sujuva yhteistyö. Asiakkaan osallistumista päivittäisten toimintojen hoitamiseen tuetaan aktiivisesti hänen omien voimavarojensa mukaan. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon tukipalveluista löydät lisätietoa tukipalvelut-välilehdeltä.

Kotihoidon palveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää palveluohjauksesta.

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit. Kotihoito on asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaamista, mm. avustamalla peseytymisessä, ruokailun turvaaminen, avustaminen vaatehuollossa ja kodin ylläpitosiistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa ja terveydentilan seurannassa. Kotisairaanhoidon tehtävä on huolehtia erityisesti terveyden- ja sairauden hoidosta sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka eivät pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja.

Kotihoidon säännöllisten palvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa.

Asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, jos hän saa säännöllisesti kotihoitoa enemmän kuin 3 käyntiä kuukaudessa ja käyntien kesto on kuukauden aikana yhteensä yli 1 tunnin. Kotihoidon palvelut ovat tilapäisiä, kun käyntejä on kuukauden aikana korkeintaan 3 eikä niiden kesto ole yhteensä yli 1 tuntia. Tilapäisiin palveluihin luetaan myös asiakkaat, joilla on säännöllisesti vähäinen palvelujen tarve (alle tunti kuukaudessa).

Kotipalvelumaksuun vaikuttavat asiakkaan ja samassa taloudessa asuvien henkilöiden bruttotulot sekä käyntien määrä kuukaudessa. Asiakasmaksut löytyvät Perusturvan etusivuilla sijaitsevasta Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut- linkistä (etusivulle).

Palveluseteli kotipalvelussa

Lyhytaikaiseen tai säännölliseen kotipalvelun tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli. Setelin myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Palveluseteliä käytetään kunnan kotihoitoa vastaaviin hoidon ja huolenpidon tehtäviin palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä tarpeiden huomioiminen.

Lyhytaikaisen palvelusetelin palvelut ovat tilapäisiä ja määräaikaisia esimerkiksi toipumis- ja kotiutustilanteissa. Lyhytaikaisen kotipalvelun palveluseteli on kiinteähintainen 27 €/tunti kaikille asiakkaille. Asiakkaan omavastuuosuus on palvelusetelin ylittävä osuus. Palveluseteli voidaan myöntää pääsääntöisesti kahdeksi kuukaudeksi enintään 40 tunnin ajaksi.

Säännöllisen kotipalvelun palvelusetelin asiakkaat ovat pääasiassa aikuisia henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua. Säännöllisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja sen arvo on enintään 36 €/h. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit voidaan myöntää puoleksi vuodeksi kerrallaan, enintään 40 h/kk. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli ns. omavastuuosuuden asiakas maksaa itse.

Asiakas hankkii itse palvelusetelipäätöksellä myönnetyt palvelut valitsemaltaan kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Kunnan laatiman hoito- ja palvelusuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä, ruuan valmistusta.

Lisätietoja

Leena Ollila

Kotihoidon palveluesimies

Kotihoidon sairaanhoitaja

Esimies

Kotihoidon tiimit

Ryttylä-Turkhauta-Kara-Lavinto-Puujaa

Kotihoidon tiimi/sairaanhoitaja

Kotihoidon päivystyspuhelin

Ryttylä-Turkhauta-Kara-Lavinto-Puujaa

Oitti ( Oititien ja KT 54:n pohjoispuoli) – Mommila-Hietoinen, Haminankylä

Kotihoidon tiimi/sairaanhoitaja

Kotihoidon päivystyspuhelin

Oitti ( Oitintien ja KT 54:n pohjoispuoli) – Mommila-Hietoinen, Haminankylä

Oitti (Oitintien ja KT 54:n eteläpuoli)-Karhi-Kirkonkylä-Hikiä-Erkylä-Monni-Kuru-Selänoja

Kotihoidon tiimi/sairaanhoitaja

Kotihoidon päivystyspuhelin

Oitti (Oitintien ja KT 54:n eteläpuoli)- Karhi-Kirkonkylä- Hikiä-Erkylä-Monni-Kuru-Selänoja

Kotihoidon sairaanhoitaja

Esimies

Sosiaalihuollon asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista.

Asiakasmaksua alennetaan pääsääntöisesti sosiaalihuollon tulosidonnaisista asiakasmaksuista. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi kotihoidon ja tehostetunpalveluasumisen maksut. Voit hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä hakemuslomakkeella, joka löytyy lomakkeista tai vapaa muotoisella hakemuksella. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan sekä varallisuuteen. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot sekä varallisuus.

Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voida myöntää alennusta, koska asiakasmaksujen kohtuullistamista koskeva sääntely ei koske palveluseteliä.

Lisätietoja antaa:

Kotihoitoon liittyvistä maksunalennuksista 019 758 6624