Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on vammaisen/pitkäaikaissairaan hoitajalle kotona tapahtuvasta hoidosta maksettava palkkio. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa hoidon ja huolenpidon tarve sekä hoidon sitovuus. Hoidon vaativuutta, sitovuutta ja hoidettavan toimintakykyä arvioidaan omaishoidontuen palveluohjaajan tekemän kotikäynnin, lääkärinlausunnon ja toimintakykymittareiden avulla. Hoidon tulee olla päivittäin sitovaa ja hoidettavan tulee tarvita apua useissa arjen toimissa (esim. pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ja lääkityksestä huolehtiminen). Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin, joiden ajaksi järjestetään usein intervallihoitoa.

Omaishoidontuki on kunnan perusturvatoimen siihen talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa myöntämä etuus. Omaishoidontuen hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärin C-lausunto hoidettavasta ja erikseen pyydettäessä myös hoitajasta.