Ikäihmisten palvelut

Hausjärven kunnassa sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan perusturvatoimi ja perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä. Näiltä sivuilta löydät tietoa perusturvan palveluista.
 • Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule kotihoidon palvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasumista järjestetään ei-ympärivuorokautisena, jolloin asumisyksikön henkilökunta on apuna aamusta iltaan, mutta ei öisin. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoivapalvelua.

  Ei-ympärivuorokautinen asumispalvelu

  Ei-ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaa Hausjärven alueella Fannyn Tupa ry:n Seniorikoti Oitissa. Seniorikoti vastaa itse asukasvalinnoistaan ja sinne hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan yksikköön. Hausjärven kunta voi myöntää Seniorikotiin palvelutalon palvelusetelin kriteerien täyttyessä. Palvelutalon palveluseteliä haetaan vanhuspalveluvastaavalta.

  Fannyn Tupa ry:n Seniorikoti, Kuusitie 18D, 12100 Oitti, p. 019-782921

  Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu

  Pitkäaikaiseen tehostettuun asumispalveluun haetaan ottamalla yhteyttä vanhuspalveluvastaavaan, joka lähettää hakemuksen tai täyttää sen yhdessä hakijan/omaisen kanssa. Vanhuspalveluvastaavalta saa lisätietoja pitkäaikaisen asumispalvelun myöntämisen kriteereistä. Pitkäaikaista tehostettua asumispalvelua tarjoavat Hausjärvellä kunnan omat yksiköt Koivumäki ja Helmikoti Oitissa Lehtimajoilla sekä  Lasihelmi Ryttylässä. Asumispalveluissa on tavoitteena toteuttaa laadukasta hoivaa ja hoitoa sekä mahdollistaa asukkaille mielekäs arki.

  Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu

  Lyhytaikaista asumispalvelua annetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä Helmikodissa ja Koivumäessä. Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa kuntoutus- ja arviointijaksolle ja kriisipaikoille tulevien asukkaiden palvelua. Palvelu sisältää intensiivistä asiakkaan jatkohoidon suunnittelua, kuntoutusta ja arviointia. Lyhytaikaista asumispalvelua on myös säännölliset tai määräaikaiset ennalta sovitut intervallijaksot omaishoidettaville tai muille kotona asuville kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tueksi.

 • Ikäihmisten palveluohjauksessa neuvotaan Hausjärven alueen ikääntyneiden palveluista. Palveluohjauksesta voi pyytää palvelutarpeen arviointia. Palveluohjauksen neuvonta ja palvelutarpeen arvioinnit ovat maksutonta palvelua.

  Palvelutarpeen arviointi järjestetään yleensä kotikäynnillä asiakkaan kotona. Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on kartoittaa asiakkaan hoidon, palveluiden, etuuksien ja muun avun tarvetta asiakkaan voimavarat ja läheisverkoston huomioiden.

  Palveluohjauksen työntekijä tekee yhteistyötä Hausjärven seudun sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa. Päätöksen kotihoidon palveluiden piiriin ottamisesta tehdään yhdessä kotipalveluohjaajan kanssa. Tarvittaessa palveluohjauksesta avustetaan myös muiden tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hakemisessa tai järjestämisessä sekä sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa.

 • Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa hausjärveläisille turvallinen kotona asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä hoitoa koteihin. Palvelujen toteutuksessa keskeisinä toimintaperiaatteina ovat toiminta- ja liikuntakykyä ylläpitävä ja edistävä kuntouttava työote, vastuuhoitajuus ja sujuva yhteistyö. Asiakkaan osallistumista päivittäisten toimintojen hoitamiseen tuetaan aktiivisesti hänen omien voimavarojensa mukaan. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon tukipalveluista löydät lisätietoa tukipalvelut-välilehdeltä.

  Kotihoidon palveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää palveluohjauksesta.

  Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito

  Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit. Kotihoito on asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaamista, mm. avustamalla peseytymisessä, ruokailun turvaaminen, avustaminen vaatehuollossa ja kodin ylläpitosiistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa ja terveydentilan seurannassa. Kotisairaanhoidon tehtävä on huolehtia erityisesti terveyden- ja sairauden hoidosta sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka eivät pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja.

  Kotihoidon säännöllisten palvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa.

  Asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, jos hän saa säännöllisesti kotihoitoa enemmän kuin 3 käyntiä kuukaudessa ja käyntien kesto on kuukauden aikana yhteensä yli 1 tunnin. Kotihoidon palvelut ovat tilapäisiä, kun käyntejä on kuukauden aikana korkeintaan 3 eikä niiden kesto ole yhteensä yli 1 tuntia. Tilapäisiin palveluihin luetaan myös asiakkaat, joilla on säännöllisesti vähäinen palvelujen tarve (alle tunti kuukaudessa).

  Kotipalvelumaksuun vaikuttavat asiakkaan ja samassa taloudessa asuvien henkilöiden bruttotulot sekä käyntien määrä kuukaudessa. Asiakasmaksut löytyvät Perusturvan etusivuilla sijaitsevasta Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut- linkistä (etusivulle).

  Palveluseteli kotipalvelussa

  Lyhytaikaiseen tai säännölliseen kotipalvelun tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli. Setelin myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Palveluseteliä käytetään kunnan kotihoitoa vastaaviin hoidon ja huolenpidon tehtäviin palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä tarpeiden huomioiminen.

  Lyhytaikaisen palvelusetelin palvelut ovat tilapäisiä ja määräaikaisia esimerkiksi toipumis- ja kotiutustilanteissa. Lyhytaikaisen kotipalvelun palveluseteli on kiinteähintainen 27 €/tunti kaikille asiakkaille. Asiakkaan omavastuuosuus on palvelusetelin ylittävä osuus. Palveluseteli voidaan myöntää pääsääntöisesti kahdeksi kuukaudeksi enintään 40 tunnin ajaksi.

  Säännöllisen kotipalvelun palvelusetelin asiakkaat ovat pääasiassa aikuisia henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua. Säännöllisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja sen arvo on enintään 36 €/h. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit voidaan myöntää puoleksi vuodeksi kerrallaan, enintään 40 h/kk. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli ns. omavastuuosuuden asiakas maksaa itse.

  Asiakas hankkii itse palvelusetelipäätöksellä myönnetyt palvelut valitsemaltaan kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Kunnan laatiman hoito- ja palvelusuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä, ruuan valmistusta.

  Lyhytaikaisen ja säännöllisen kotipalvelun palvelusetelien sääntökirjat ja luettelot hyväksytyistä palveluntuottajista löytyvät lisätietoja kohdasta. Hakemukset palvelunsetelipalvelun tuottajaksi ja työraportti-pohjat löydät sosiaalipalvelujen lomakkeet sivuilta.

 • Omaishoidon tuki on vammaisen/pitkäaikaissairaan hoitajalle kotona tapahtuvasta hoidosta maksettava palkkio. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa hoidon ja huolenpidon tarve sekä hoidon sitovuus. Hoidon vaativuutta, sitovuutta ja hoidettavan toimintakykyä arvioidaan omaishoidontuen palveluohjaajan tekemän kotikäynnin, lääkärinlausunnon ja toimintakykymittareiden avulla. Hoidon tulee olla päivittäin sitovaa ja hoidettavan tulee tarvita apua useissa arjen toimissa (esim. pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ja lääkityksestä huolehtiminen). Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin, joiden ajaksi järjestetään usein intervallihoitoa.

  Omaishoidontuki on kunnan perusturvatoimen siihen talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa myöntämä etuus. Omaishoidontuen hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärin C-lausunto hoidettavasta ja erikseen pyydettäessä myös hoitajasta.

 • Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä. Tukipalveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää palveluohjauksesta.

  Ateriapalvelu

  Ateriapalvelu tarkoittaa kotiin kuljetettavia aterioita. Palvelu voidaan myöntää asiakkaalle kotihoidon tukipalveluna, jos asiakas ei pysty valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa eikä asiakas pysty itsenäisesti kulkemaan ruokailupaikkoihin. Asiakas saattaa myös tarvita ohjausta, valvontaa ruokailussa tai ravitsemustilan seurantaa.

  Intervallihoito

  Intervallihoito on tarkoitettu pääasiassa omaishoidon tuen asiakkaille tai sellaisille henkilöille, joiden omaiset osallistuvat henkilön hoitoon runsaasti. Intervallihoitoa voidaan järjestää myös kotihoidon tueksi.

  Kauppapalvelu

  Kauppapalvelu tarkoittaa, että asiakas tilaa kauppatavarat kotihoidon työntekijän välityksellä. Kauppapalvelu on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille. Kauppapalvelun saaminen edellyttää sitä, ettei asiakas itse pääse kauppaan eivätkä asiakkaan läheiset voi hoitaa kauppa-asioita hänen puolestaan. Kauppapalvelu edellyttää tiliasiakkuutta (Ryttylässä K-markettiin ja muualla Oitin S-markettiin).

  Päivätoiminta

  Päivätoimintaa voidaan myöntää asiakkaalle, jos hänellä on tarve sosiaaliseen kuntoutukseen ja virkistykseen. Päivätoiminnalla voidaan myös tukea omaistaan hoitavan henkilön jaksamista tarjoamalla vapaapäivä hoitotyöstä.

  Oitin päivätoiminta (Lehtimajat)

  Ryttylän dementiapäivätoiminta (Lasihelmi)

  Lasihelmen muistiyksikössä järjestettävän dementiapäivätoiminnan tavoite on tukea muistisairaan omaishoitajan jaksamista tarjoamalla omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä. Muistisairaan voi tuoda sovitusti Lasihelmeen arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Dementiapäivätoimintaan ei järjestetä kuljetusta.

  Saunapalvelu

  Saunapalvelussa asiakas käy avustettuna saunassa kunnan osoittamassa paikassa. Häntä avustetaan peseytymisessä ja hoitaja seuraa ihon kuntoa. Palveluun kuuluu tarvittaessa kuljetus. Saunapalvelua voidaan myöntää esimerkiksi kodin puutteellisten pesutilojen tai runsaan avuntarpeen takia.

  Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

  Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan iäkkään Hausjärveläisen omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu terveydenhuollon asiointimatkoihin, joihin on mahdollista hyödyntää Kelan matkakorvausta. Kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen palvelu, jota myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/ kalenterikuukausi.

  Kuljetuspalvelun myöntämisperusteita ovat mm.:

  1. hakijalla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa
  2. hakija ei pysty käyttämään julkista liikennettä tai kunnan palvelulinjaa
  3. hakijan taloudessa ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön
  4. jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taksin käyttöön, tulo- ja varallisuusraja:

  – Bruttokuukausitulot yksin asuvalla enintään 1410 € ja kahden henkilön taloudessa bruttokuukausitulot enintään 2355 €. Tuloina ei huomioida asumistukea ja eläkkeen saajan hoitotukea.

  – Hakijatalouden varallisuusraja on 6000€. Varallisuutena ei huomioida hakijan asumiskäytössä olevaa vakituista asuntoa.

  Turvapuhelinpalvelu

  Turvapuhelimella ja –rannekkeella asiakas voi kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilansa vuoksi. Turvaranneketta painettuaan turvapuhelimesta kysellään asiakkaan vointia ja tarvittaessa turva-auttaja tulee tarkistamaan asiakkaan kotiin hänen terveydentilansa.

 • Hausjärven vanhusneuvosto on kunnanhallituksen asettama vanhusten, vanhusjärjestöjen ja vanhustyötä tekevien yhteistyöelin. Vanhusneuvosto on kokoontunut säännöllisesti vuodesta 2002 lähtien. Vanhusneuvosto toimii välittäjänä ja aloitteiden tekijänä ikääntyneen väestön osan, seurakunnan, eri järjestöjen ja kunnan välillä. Vanhusneuvosto valitaan valtuuston toimikaudeksi kerrallaan ja se kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa.

  puheenjohtaja

  Jarkko Stråhle, p. 0452075555 jarkko@strahle.fi

  sihteeri

  Sari Maunula

  Jäsenet

  Liisa Hirvenoja, Oitin eläkkeensaajat

  Esko Ihalainen, Hausjärven seurakunta

  Tuula Järvenkallas, Eläkeliitto, Hausjärven yhdistys

  Marja-Liisa Koskela, perusturvalautakunta

  Jaakko Kirjokangas, Ryttylän eläkkeensaajat

  Kari Virtanen, Hausjärven sotaveteraanit

Susanna Celik

Vanhuspalvelupäällikkö

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Saija Friman

Asumispalveluiden palveluesimies / Helmikodin asumispalvelut

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Marianne Hymylä

Asumispalveluiden palveluesimies / Dementiakoti Lasihelmi

Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä

Kati Kymäläinen

Asumispalveluiden palveluesimies / Koivumäen asumispalvelut

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Leena Ollila

Kotihoidon palveluesimies

Riikka Sakki

Asumispalveluiden palveluohjaaja / asumispalveluhakemukset, lyhytaikaishoito ja muistineuvonta

Hausjärven asumispalveluyksiköt

Koivumäki

Vanhusten tehostettu asumispalveluyksikkö (43 paikkaa, sis. 4 intervallipaikkaa)

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Helmikoti

Vanhusten tehostettu asumispalveluyksikkö, 12 pitkäaikaispaikkaa + 4 lyhytaikaispaikkaa

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Lasihelmi

Muistisairaiden tehostettu asumispalveluyksikkö, 20 asukaspaikkaa

Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä