Kuulutus vesilain mukaisesta päätöksestä

9.2.2023 Ympäristövalvonta

Asia

Vesilain 3 luvun 11 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.2.2023 päätöksen vesilain 11 §:n mukaisesta Hikiän uuden pohjavedenottamon tarkkailusuunnitelman muutosten hyväksymisestä. Asian diaarinumero on HAMELY/89/2018.

Kuulutuksen julkaisupäivä

9.2.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.2.2023.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 9.2 -20.3.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset .

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.etela@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa.

Lisätietoja

Hydrogeologi Peri Siiro
Puh. 0295 025 230
petri.siiro@ely-keskus.fi