Koulukuljetukset

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaan. Koulukuljetus tarjotaan esi- ja perusopetuksen oppilaille, joiden koulumatka täyttää tietyt kriteerit.

Koulukuljetusoikeuden perusteet:

Koulumatkan pituus

Hausjärven kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos:

0.-3. luokan oppilaan koulumatka on lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin yli 3 kilometriä tai
4.-9. luokan oppilaan koulumatka on lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 5 kilometriä
Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Tällöin pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylänä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan.

Matkan mittaaminen tapahtuu sähköisellä karttaohjelmalla. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.

Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta.

Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen ja lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä.

Koulukuljetuksen järjestäminen

Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko matkalle, vaan osan matkasta oppilas voi joutua kulkemaan itse. Kotoa haetaan vain perustellusta syystä (esim. liikuntaeste). Maksamalla syntyvän lisäkustannuksen ja sopimalla kuljetusyrittäjän kanssa huoltaja voi saada järjestetyksi myös lapsensa kotiinkuljetuksen.

Vieraalla oppilaaksiottoalueella tai vieraassa kunnassa koulua käyvät oppilaat

Vieraassa kunnassa tai vieraalla oppilaaksiottoalueella koulua käyvien koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen lähikoulun muuttamisesta.

Hausjärven kunta korvaa ruotsinkielisille ala-asteen oppilaille matkustamisen ruotsinkieliseen kouluun Hyvinkäälle ja yläasteen oppilaille ruotsinkieliseen kouluun Vantaalle.

Vieraskuntalaisia kuljetetaan vain, jos asiasta on tehty sopimus ao. kotikunnan kanssa. Tällöin noudatetaan Hausjärven kunnan koulukuljetusperiaatteita.

Koulunkäyntipaikan vaihtaminen

Jos oppilas menee muuhun kuin hänelle määrättyyn kouluun tai esiopetuspaikkaan, huoltaja vastaa koulukuljetuksesta.

Huoltajalle maksettava korvaus

Kunta voi maksaa oppilaan huoltajalle kuljetuskorvauksen, joka vastaa todellisia matkakustannuksia halvinta kuljetustapaa noudattaen. Edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen ja kunta ei sitä ole järjestänyt.