Ympäristö ja luonto

Kunnan ympäristötoimi on suljettuna loman takia 2.-31.7.2022.

Ympäristönsuojeluviranomaisena Hausjärven kunnassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölupa-, jätevesi-, melu- ja ilmanlaatuun liittyvät asiat, jätehuollon valvonta ja roskaamiset, vesiensuojelu, maa-ainesten oton valvonta, luonnonsuojeluasiat sekä maasto- ja vesiliikenneasiat.

 • Kunnan on alueellaan huolehdittava tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta. Hausjärven kunnassa on seurattu kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuodesta 2010 lähtien olemalla mukana päästöjen seurantapalvelussa. Päästöjä seurataan vuosittain CO2-raportti avulla, joka julkaisee myös koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa.

  Viimeisin CO2-raportti on saatavissa osiosta ”Julkaisut ja selvitykset”

  Ilmansuojelua edistetään muun muassa ympäristölupien avulla, joissa voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi päästörajoista ja ilman laadun tarkkailusta.

 • Hausjärven kunnan sivut on vasta hiljattain julkaistu, emmekä ole ehtineet viimeistelemään tätä sisältöä vielä. Älä huoli, työskentelemme kotisivujen parissa kiivaasti ja vastaus tähänkin kysymykseen on pian edessäsi!

 • Toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa tai pilata maaperää, pohjavesiä, ilmaa tai vesistöjä, vaativat luvan. Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset.

  Toimenpiteen tai toiminnan luvanvaraisuus määräytyy mm. ympäristönsuojelulain tai maa-aineslain nojalla. Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa ympäristölupamenettely on korvattu toiminnan rekisteröinnillä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonnalla tai ilmoitusmenettelyllä.

  Toiminnan laajuudesta ja toiminnan luonteesta riippuen lupahakemukset käsittelee joko kunnan tai valtion lupaviranomainen. Hausjärvellä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja valtion ympäristölupaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

  Val­von­ta­suun­ni­tel­ma

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Nykyinen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2020 – 2023.

 • Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.5.2022. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muun muassa jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, ilmansuojelua sekä ajoneuvojen pesua.

 • Hausjärven kunnan sivut on vasta hiljattain julkaistu, emmekä ole ehtineet viimeistelemään tätä sisältöä vielä. Älä huoli, työskentelemme kotisivujen parissa kiivaasti ja vastaus tähänkin kysymykseen on pian edessäsi!

Yhteystiedot

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti