Tietosuoja

Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus

Tämä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on aina tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten sekä asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Henkilötietojen suojalla tarkoitetaan myös jokaiselle turvattua oikeutta tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty ja tarvittaessa myös saada hänestä kerätyt tiedot muutetuiksi tai poistetuiksi, mikäli tietojen oikaisu on tarpeen.

Määritelmät

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ”rekisteröity”, liittyvät tiedot (esim. nimi, henkilötunnus, kuva, biometrinen tai geneettinen tieto), ovat henkilötietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikenlaisia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti. Käsittelyä ovat esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, käyttö, luovuttaminen, levittäminen tai saattaminen muutoin saataville, yhteensovittaminen, yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen ja hävittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Kunnan tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Lainmukaisuus tarkoittaa sitä, että henkilötietoja kerätään vain tiettyä laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaalla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mitä tarkoitusta varten hänen henkilötietojaan käsitellään.

Mitä henkilötietoja kunnan palveluissa kerätään?

Yksilöintitietoja (nimi ja henkilötunnus) tarvitaan palvelun, laskujen ja viestinnän kohdentamiseksi juuri oikealle henkilölle. Eri palveluissa voidaan tarvita lisäksi myös muita yksilöintitietoja, kuten kiinteistötunnusta tai auton rekisteritunnusta.

Yhteystietoja (kotiosoite, puhelinnumero, sähköposti) tarvitaan asiakkaan tavoittamiseen kaikissa palveluissa.

Joissain lakisääteisissä palveluissa käsitellään myös asiakkaan taloudellisia tietoja. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät tulojen mukaan. Tulotiedot ovat edellytys myös harkinnanvaraisen tai täydentävän toimeentulotuen myöntämiselle ja velkaneuvontapalveluille.

Terveystietoja käsitellään kunnan perusturvapalveluissa terveys- ja hoivapalveluissa. Terveystietojen käsittely on vahvasti erityislainsäädännöllä säädeltyä ja niitä suojataan erityisen tarkasti.

Moniammatillisissa verkostoissa kuten esim. oppilashuolto ja kuntouttava työtoiminta, eri asiantuntijat käsittelevät oman alansa mukaisia henkilötietoja asiakkaan kannalta parhaan palvelun toteuttamiseksi (mm. psykologit, sosiaalityöntekijät, kuraattorit, lääkärit, nuorisotyöntekijät). Tällaisissa verkostoissa käsiteltävät tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Lue lisää palvelukohtaisista selosteista ja tiedotteista.

Minne henkilötietoja voidaan luovuttaa

Kunnan palveluyksiköistä tietoja voidaan luovuttaa toisille viranomaisille, mikäli näillä on lain mukaan oikeus kyseisten tietojen saamiseen. Kunnan sisällä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti laskutusta tai palkkojen sekä palkkioiden maksua varten henkilöstö- ja taloushallinnon palveluyksikölle.

Hausjärven kunta ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Hausjärven kunta ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin taikka EU:n ulkopuolelle.

Lue lisää tietosuojasta: www.tietosuoja.fi

Tietosuojavastaava

Hausjärven kunta on nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka tehtävä on valvoa tietosuojan toteutumista kunnan palveluissa. Tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostitse tietosuoja@hausjarvi.fi tai yhteydenottolomakkeella.

Oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL800
00521 Helsinki

Käyntiosoite:
Ratapiha 9, 6 krs, Helsinki

Puh. 029 56 66700
tietosuoja(at)om.fi

Tietosuojatiedotteet ja selosteet

Hausjärven kunnan toteuttamasta tietosuojasta pyritään mahdollisuuksien mukaan informoimaan asiakasta ensisijaisesti palvelun toteuttamisen yhteydessä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojan ja siitä informoinnin tulee olla palveluissa sisäänrakennettuna ja oletusarvoisena. Tietosuojan periaatteista kerromme kunnan tietosuojan pääsivulla (www.hausjarvi.fi/tietosuoja). Joihinkin palveluihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä tiedotamme lisäksi näillä erillisillä tietosuojatiedotteilla tai -selosteilla.

Lue lisää tietosuojatiedotteista täältä:
Hausjärven kunnan tietosuojatiedotteet

 

Tietosuojavastaava