Kunnanhallituksen kokous 25.10.

26.10.2022

Hausjärven kunnanhallituksessa 25.10. käsiteltyjä asioita

Tarkempi valmisteluaineisto liitteineen on nähtävissä kunnanhallituksen pöytäkirjasta Hausjärven kunnan verkkosivuilta. Alla on tiivistetysti käsitelty osa kunnanhallituksen tiistain kokouksessa käsitellyistä asioista.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on antanut 23.5.2022 kuntalain § 121 mukaisen arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto päätti kesäkuun kokouksessaan antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi ottaa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot huomioon kunnan toiminnassa ja erityisesti seuraavan talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnassa. Tiistain kokouksessaan kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohdon toimenpiteet ja aikataulun sekä esitti valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi toimenpiteet ja aikataulun, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin,
sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa lueteltujen kaavoitustöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita kaavoitushankkeita, joista tiedotetaan erikseen lain edellyttämällä tavalla. Kunnanhallituksen kokouksessa kuultiin rakennustarkastajan pohjustus asiaan ja päätettiin esittää vuoden 2022 kaavoituskatsaus valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti 2023

Kunnanhallitus käsitteli kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2023. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tuloveroprosentti olisi 8,86 %. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25 %, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,45 %, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,05 %, yleishyödyllisten yhteisöjen on 0,5 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 4,00 %. Valtuusto käsittelee vuoden 2023 veroprosentteja kokouksessaan 8.11.2022.

Taksojen muutokset

Ympäristösuojeluviranomaisen sekä vesilaitoksen taksoihin on tulossa muutoksia vuoden 2023 alusta.

Ympäristötoimen, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan taksojen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi taksojen laatimisajankohtien jälkeen tulleista laki- ja tehtäväkentän muutoksista sekä kustannusten noususta. Kaavoituksen taksa on vuodelta 2013. Tämän ajankohdan jälkeen on tullut tarvetta tarkistaa asiasisältöjä ja hinnastoa kaavoituksen viranomaismaksujen osalta vastaamaan nykyisiä tehtäviä. Ympäristövalvonnan taksa on vuodelta 2014. Taksan hyväksymisen jälkeen ympäristönsuojelulaki uudistui ja lakiin on tullut jälkeenpäin muutoksia, jotka omalta osaltaan on lisännyt lakisääteisiä tehtäviä ja niistä perittäviä maksuja. Nykyinen voimassa oleva taksa on osittain vanhentunut sekä osin puutteellinen asiakohtien osalta ja vaatii näin ollen uudistamisen.

Rakennusvalvonnan taksa on puolestaan uudistettu jo keväällä 2022 ja astunut voimaan 1.6.2022. Rakennusvalvonnan osalta lisääntyneet kustannukset ovat luoneet korotuspainetta valvontamaksuihin. Rakennusjärjestystä oli uudistettu taksan laatimisen jälkeen, jonka seurauksena taksassa oli päivittämisen tarpeita.

Vesilaitoksen taksat on päivitetty viimeksi vuonna 2016 liittymismaksujen osalta ja käyttömaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2014. Mm kuluttajahintaindeksi on noussut noin 15 % edellisten tarkistusten ajankohdasta. Vesilaitos teetti ulkopuolisella konsultilla selvityksen vesihuoltolaitoksen talousennusteesta. Talousennusteessa otettiin huomioon mm. kustannusten nousu, tulevat investoinnit sekä verkoston ja vesitornien saneeraustarve. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy uudet vesitaksat seuraavasti: 5 %:n korotus vesitaksaan (perus- ja käyttömaksu), vesi- ja jätevesilittymismaksuihin 50 € korotus (+ 2 %), tonttijohtotöihin (nyk. liityntämaksut) 2,5 %:tin korotus, muihin taksoihin ei tehdä muutoksia. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotukset uusista taksoista ja ehdotti valtuustolle niiden muutoksia ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallituksen kokouspöytäkirja liitteineen on julkaistu ja nähtävissä Hausjärven kunnan nettisivuilla 26.10.2022. Alla linkki Twebiin, mistä löytyvät pöytäkirjat, esityslistat, viranhaltijapäätökset ja luottamushenkilötiedot.

Lue myös