Yleistiedoksianto: Vesilain mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

19.9.2022

Asia

Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta
yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Hanke

Ruoppaus yhteisellä vesialueella 86-414-876-1, Puujoki, Hausjärvi,
kiinteistön 86-414-1-739 edustalla.

Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin
verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman
vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi
tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai
niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen
omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista
vesialueella.

Ruoppauksesta ja niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen
omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen
alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa
julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

16.9.2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kyseisestä julkaisemisajankohdasta, eli 23.9.2022.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 16.9. – 23.10.2022 ELYkeskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen
kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Asian diaarinumero:
HAMELY/1829/2022

Lue myös