Hausjärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuden toteutuminen

Hausjärven kunta on tiedonhallintayksikkö, joka ylläpitää kuvausta tietovarannoista ja asiarekistereistä tiedonhallintalain (906/2019) mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on antaa yleiskuvaus Hausjärven kunnan tietovarantojen sisällöstä ja niiden jäsentymisestä palveluittain ja toimialoittain.

Kunnan tietovarannoista on mahdollista tehdä tietopyyntöjä julkisuuslain (621/1999) perusteella. Tietopyyntöjen tulee olla riittävästi yksilöity ja tarvittaessa tietopyynnön esittäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyys ja esittämään perusteet pyynnölleen, mikäli pyydetyt tiedot eivät ole kaikille julkisia.

Hausjärven kunnan tietoaineistot

Kunnanhallitus / Hallinto- ja sisäiset palvelut

 1. Asianhallinnan tietovaranto/rekisteri, tiedonohjausjärjestelmä
  – kuntaan vireille tulleet asiat ja asiakirjat, säilytysajat ja arkistointiin liittyvät tiedot
 2. Vaalien toimittamiseen liittyvä tietovaranto/rekisteri
  – kunnallisten, valtiollisten ja EU vaalien toimittamiseen liittyvät tiedot
 3. Luottamushenkilöorganisaatioon liittyvä tietovaranto/rekisteri
  – luottamushenkilö- ja sidonnaisuustiedot
 4. Tietohallinnon tietovaranto/rekisteri
  – tietoverkon käyttäjien henkilötiedot ja laitetiedot, tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät tiedot
 5. Ruoka- ja siivouspalvelujen tietovaranto/rekisteri, toiminnanohjausjärjestelmä
  – aterioiden valmistamiseen sekä ruokailun ja siivouksen järjestämiseen tarvittavat tiedot
 6. Taloushallinnon palvelujen tietovaranto/rekisteri, taloushallinnon tietojärjestelmä
  – kirjanpidon sekä laskujenkäsittelyn ja pankkiliikenteen tiedot
 7. Henkilöstöhallinnon tietovaranto/rekisteri, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä
  – henkilöstön henkilötiedot, henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin sekä palkanmaksuun ja palkkioihin liittyvät tiedot

Sivistyslautakunta / Sivistystoimiala

 1. Perus- ja esiopetuksen rekisteri, oppilashallinnon tietojärjestelmä
  – oppilaiden ja opettajien henkilötiedot sekä koulun toiminnan järjestämisen tiedot
 2. Lukion rekisteri, oppilashallinnon tietojärjestelmä
  – oppilaiden ja opettajien henkilötiedot sekä koulun toiminnan järjestämisen tiedot
 3. Varhaiskasvatuksen rekisteri, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
  – varhaiskasvatuksen asiakkaisiin ja päivähoidon järjestämiseen liittyvät tiedot
 4. Kirjastotoimen rekisteri, kirjastojärjestelmä
  – kirjaston asiakkaiden henkilötiedot ja aineistotiedot
 5. Kansalaisopiston rekisteri, kansalaisopiston tietojärjestelmä
  – kansalasiopiston asiakkaiden henkilötiedot ja kurssien järjestämiseen liittyvät tiedot
 6. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen rekisteri
  – nuoriso ja liikuntapalvelujen asiakastiedot sekä toiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot

Tekninen lautakunta / Tekninen toimi

 1. Vesilaitoksen rekisteri, vesilaitoksen tietojärjestelmä
  – vesilaitoksen asiakkaiden henkilö- ja yritystiedot, vesi ja jätevesihuollon järjestämiseen liittyvät tiedot
 2. Tiet ja yleiset alueet –rekisteri
  – ylläpitotoiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot
 3. Kiinteistöhuollon rekisteri
  – kiinteistöjen ja rakennusten huoltamiseen liittyvät tiedot
 4. Teknisen sopimusrekisteri, sopimustietojärjestelmä
  – rakennusten ja maa-alueiden vuokra- sekä muihin sopimuksiin liittyvät tiedot

Ympäristölautakunta / Ympäristötoimi, rakennusvalvonta ja maankäyttö

 1. Ympäristön suojelun ja lupien rekisteri
  – asiakkaiden yritys- ja henkilötiedot, lausunnot ja kuvaukset, lupatiedot
 2. Rakennusvalvonnan rekisteri, rakennusvalvontajärjestelmä
  – asiakkaiden henkilötiedot, kiinteistöjen ja rakennusten tiedot, hakemus- ja lupatiedot
 3. Kaavoituksen ja maankäytön rekisteri
  – maan omistajien, kaavaprosessin osallisten ja asiakkaiden henkilötiedot ja yhteystiedot, hakemukset, lausunnot ja muut toiminnan toteuttamiseen liittyvät tiedot

Perusturvalautakunta / Perusturvatoimi

 1. Iäkkäiden palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 2. Lapsiperheiden palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 3. Lasten suojelu, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 4. Perheoikeudelliset palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot
 5. Päihdehuolto, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot
 6. Työikäisten palvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot
 7. Vammaispalvelut, sosiaalihuollon tietojärjestelmä
  – palvelun asiakkaiden henkilötiedot, palvelutarvearviot ja palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Hausjärven kunnalle tietopyynnöt voi toimittaa asiakaspalveluun tai suoraan asiasta vastaavalle viranomaiselle. Hausjärven kunnan asiasta vastaavien yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Tietopyyntö tulee olla yksilöity riittävän tarkasti ja mikäli tietopyyntö koskee asiakirjaa, joka ei ole julkinen kaikille, täytyy pyyntö perustella ja pyytäjän henkilöllisyys varmentaa. Tietopyynnön esittäjältä pyydetään tarvittaessa tarkennusta.

Lisätietoja

Lisätietoja mm. henkilötietojen käsittelystä kunnassa löydät kunnan tietosuoja –sivuilta: www.hausjarvi.fi/tietosuoja/

Timo Pirinen

tietohallintosuunnittelija

Keskustie 2-4, 12100 Oitti