Hausjärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuden toteutuminen

Hausjärven kunta on tiedonhallintayksikkö, joka ylläpitää kuvausta tietovarannoista ja asiarekistereistä tiedonhallintalain (906/2019) mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on antaa yleiskuvaus Hausjärven kunnan tietovarantojen sisällöstä ja niiden jäsentymisestä palvelukeskuksittain ja palveluittain.

Kunnan tietovarannoista on mahdollista tehdä tietopyyntöjä julkisuuslain (621/1999) perusteella. Tietopyyntöjen tulee olla riittävästi yksilöity ja tarvittaessa tietopyynnön esittäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä ja esittämään perusteet pyynnölleen, mikäli pyydetyt asiakirjat sisältävät mutakin kuin vapaasti saatavaa julkista tietoa. Tarvittaessa viranomainen avustaa tietopyynnön tekijään pyynnön kohdentamisessa.

Hausjärven kunnan tietoaineistot

Hallintopalvelut (Kunnanhallitus)

1.      Asianhallinnan tietovaranto/rekisteri, tiedonohjausjärjestelmä
– kuntaan vireille tulleet asiat ja asiakirjat, säilytysajat ja arkistointiin liittyvät tiedot

2.      Vaalien toimittamiseen liittyvä tietovaranto/rekisteri
– kunnallisten, valtiollisten ja EU vaalien toimittamiseen liittyvät tiedot

3.      Luottamushenkilöorganisaatioon liittyvä tietovaranto/rekisteri
– luottamushenkilö- ja sidonnaisuustiedot

4.      Tietohallinnon tietovaranto/rekisteri
– tietoverkon käyttäjien henkilötiedot ja laitetiedot, tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät tiedot

5.      Ruoka- ja siivouspalvelujen tietovaranto/rekisteri, toiminnanohjausjärjestelmä
– aterioiden valmistamiseen sekä ruokailun ja siivouksen järjestämiseen tarvittavat tiedot

6.      Taloushallinnon palvelujen tietovaranto/rekisteri, taloushallinnon tietojärjestelmä
– kirjanpidon sekä laskujenkäsittelyn ja pankkiliikenteen tiedot

7.      Henkilöstöhallinnon tietovaranto/rekisteri, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä
– henkilöstön henkilötiedot, henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin sekä palkanmaksuun ja palkkioihin liittyvät tiedot

Sivistyspalvelut (Sivistyslautakunta)

1.      Perus- ja esiopetuksen rekisteri, oppilashallinnon tietojärjestelmä
– oppilaiden ja opettajien henkilötiedot sekä koulun toiminnan järjestämisen tiedot

2.      Lukion rekisteri, oppilashallinnon tietojärjestelmä
– oppilaiden ja opettajien henkilötiedot sekä koulun toiminnan järjestämisen tiedot

3.      Varhaiskasvatuksen rekisteri, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
– varhaiskasvatuksen asiakkaisiin ja päivähoidon järjestämiseen liittyvät tiedot

4.      Kirjastotoimen rekisteri, kirjastojärjestelmä
– kirjaston asiakkaiden henkilötiedot ja aineistotiedot

5.      Kansalaisopiston rekisteri, kansalaisopiston tietojärjestelmä
– kansalasiopiston asiakkaiden henkilötiedot ja kurssien järjestämiseen liittyvät tiedot

6.      Nuoriso- ja liikuntapalvelujen rekisteri
– nuoriso ja liikuntapalvelujen asiakastiedot sekä toiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot

7.      Hyvinvointijaosto
– terveyden edistämiseen, ehkäisevän päihdetyön järjestämiseen sekä hyvinvointialueen ja järjestöjen kansa tehtävän yhteistyön koordinointiin liittyvät tiedot

 

Tekniset palvelut (Tekninen lautakunta)

1.      Vesilaitoksen rekisteri, vesilaitoksen tietojärjestelmä
– vesilaitoksen asiakkaiden henkilö- ja yritystiedot, vesi ja jätevesihuollon järjestämiseen liittyvät tiedot

2.      Yhdyskuntatekniset palvelut
– ylläpitotoiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot

3.      Tilapalvelut
– kiinteistöjen ja rakennusten huoltamiseen liittyvät tiedot

4.      Teknisen sopimusrekisteri, sopimustietojärjestelmä
– rakennusten ja maa-alueiden vuokra- sekä muihin sopimuksiin liittyvät tiedot

 

Elinvoimapalvelut (Ympäristölautakunta)

1.      Ympäristön suojelun ja lupien rekisteri
– asiakkaiden yritys- ja henkilötiedot, lausunnot ja kuvaukset, lupatiedot

2.      Rakennusvalvonnan rekisteri, rakennusvalvontajärjestelmä
– asiakkaiden henkilötiedot, kiinteistöjen ja rakennusten tiedot, hakemus- ja lupatiedot

3.      Kaavoituksen ja maankäytön rekisteri
– maan omistajien, kaavaprosessin osallisten ja asiakkaiden henkilötiedot ja yhteystiedot, hakemukset, lausunnot ja muut toiminnan toteuttamiseen liittyvät tiedot

4.      Työllisyyspalvelujen rekisteri
– työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri ja toiminnan järjestämiseen liittyvät tiedot

5.      Maahanmuuttoasioiden rekisteri
– maahanmuuttopalvelujen asiakasrekisteri ja palvelujen järjestämiseen liittyvät tiedot

6.      Maataloustoimen rekisteri
– maatalousasioiden järjestämiseen liittyvät tiedot

7.      Ympäristöterveydenhuollon rekisteri
– ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen liittyvät tiedot

 

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Hausjärven kunnalle tietopyynnöt voi toimittaa kunnan palvelupisteeseen. Yhteystiedot löytyvät kunnan julkisilta verkkosivuilta:

https://hausjarvi.fi/yhteystiedot/

Tietopyyntö tulee olla yksilöity riittävän tarkasti ja mikäli tietopyyntö koskee asiakirjaa, joka ei ole julkinen kaikille, täytyy pyyntö perustella ja pyytäjän henkilöllisyys varmentaa. Tietopyynnön esittäjältä pyydetään tarvittaessa tarkennusta.

Lisätietoja

Lisätietoja mm. henkilötietojen käsittelystä kunnassa löydät kunnan tietosuoja –sivuilta:

https://hausjarvi.fi/tietosuoja/

 

 

Timo Pirinen

tietohallintosuunnittelija

Keskustie 2-4, 12100 Oitti