Järjestyssäännöt, poissaolot ja vakuutusturva

Järjestyssäännöt

Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti , käyttäydyttävä asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta (PkL 35-36).

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä.
Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.
Välitunnin aikana oleskellaan välituntialueella. Ilman lupaa välituntialueelta ei saa poistua.
Välitunnit vietetään ulkona, ellei toisin ilmoiteta.
Kouluyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulualueen siisteyden ja viihtyisyyden.
Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai talonmiehelle.
Poissaolon syy tulee ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian. Hyväksyttävästä syystä, kuten huoltajan pyynnöstä oppilas voi saada luvan poissaoloon. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enintään viideksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi.
Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuuttaan aiheuttamansa vahingon.
Kouluruokailu on osa opetustoimintaa. Ruokailussa on noudatettava hyviä pöytätapoja.
Milloin oppilaiden vapaa-ajan ja koulutyöhön liittyvä toiminta tapahtuu koulun tiloissa, on silloinkin noudatettava järjestyssääntöjä.
Tupakan ja päihteiden tuominen ja käyttö on kielletty.
Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaisesti.
Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (PkA 17).

Oppilaan ojentamiseksi

Opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

Johtaja tai opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon.
Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
Koulutuslautakunta voi erottaa oppilaan määräajaksi.
Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluu enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviään.

Poissaolot

Huoltajan tulee viimeistään kolmantena poissaolopäivänä ilmoittaa luokanvalvojalle lapsensa poissaolon syy. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava lupa hyvissä ajoin. Yhdestä päivästä viikkoon luvan myöntää luokanopettaja, pidempää poissaoloa varten lupa anotaan koulun rehtorilta.

Vakuutusturva

Kaikkien peruskoulujen oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman/työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Lisäksi vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka tapahtuvat koululaisten koulumatkojen aikana (myös kesken koulupäivän tapahtuvien hammashoitokäyntien osalta). Koulun alueen ulkopuolella (esim. välitunnit ja hyppytunnit) vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, jos koulu on antanut luvan (edellyttää kirjallista päätöstä) poistua koulun alueelta. Vakuutus on voimassa myös koululaisten käytännön harjoittelutöissä ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Mikäli oppilaille sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkan aikana, korvaa vakuutusyhtiö julkisen terveydehuollon sairauskulut. Tapaturman sattuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi opettajalle ja täytettävä vahinkoilmoitus.