Kuulutus ympäristöluvan muuttamista koskevasta päätöksestä, Peab Industri Oy

18.4.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.4.2024 (§ 22) tehnyt seuraavan päätöksen:
– Peab Industri Oy:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristöluvan muutos kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistölle Kalela 86-408-5-55.

Tämä kuulutus ja päätös muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä valitusajan 18.4. – 27.5.2024 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA. Valitusoikeus on asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 27.5.2024.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 18.4.2024
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lue myös