Verkostoon liittyminen

Liittyminen edellyttää

Ennen suunnittelun aloittamista tulee tilata liittämiskohtatiedot Hausjärven kunnan vesihuoltolaitokselta. Liittymätiedot tilataan liittymähakemuksella vesilaitokselle. Vesilaitos antaa liittymähakemuksen mukaiselle kiinteistölle liittymälausunnon ja liittymäselvityksen. Niistä ilmenevät viemäri- ja vesijohtoliittymien sijainti, vesijohtoverkon painetasot, tonttijohtojen materiaalit, liitoskorkeus, padotuskorkeudet ja liittymän hinta. Padotuskorkeuden alapuolella ei saa kytkeä viemäripisteitä ilman erityistoimenpiteitä.

Vanhojen vesijärjestelmien liittäminen kunnan kunnan verkostoon vaatii aina paineenalennusventtiilin verkostoon, venttiilin hankkii rakentaja

KVV-suunnitelmat

LVI-suunnittelija laatii liittämiskohtailmoituksen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä osa D1.

Rakennusvalvonnan vaatimiin suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit

 • 2 sarjaa asemapiirroksia
 • 2 sarjaa KVV-suunnitelmia, sekä tarvittaessa erikoiskaivo- ja erotinpiirustuksia
 • Mitoituslaskelmat
 • Ympäristöviranomaisen päätös, mikäli kiinteistö ei liity yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon
 • Rakentaja valitsee kohteeseen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asentamista vastaavan työnjohtajan (=KVV-työnjohtaja), jonka Hausjärven kunnan rakennusvalvonta hyväksyy.

Liittymishakemuksessa tulee olla

 • Allekirjoitettu hakemus tietoineen
 • LVI-asemapiirros toimitetaan sopimuksen liitteeksi ja sopimus voidaan tehdä vasta kun LVI asemapiirros on toimitettu suunnitelman liitteeksi.

Lisätietoa ja hakemusten lähetys:

Juha Lumppio

Rakennuttajainsinööri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Liittymissopimus

 • Postitetaan, kun vesilaitos on käsitellyt hakemuksen

Liittämistyön voi tilata, kun

 • sopimus on allekirjoitettu
 • KVV-työnjohtaja on hyväksytty
 • liittymismaksut on maksettu
 • liittämistyön toimitusaika on noin 1 -2 viikkoa

Liittämistyöt

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu ja liittymissopimus tehty, voi rakentaja tehdä työtilauksen vesilaitokselta tonttijohtojen asentamisesta.

Kaava-alue

 • Kaava-alueella vesijohdon ja viemärin vaatimat kaivutyöt ja asennukset suorittaa kustannuksellaan vesihuoltolaitos tontin rajalle.
 • Tontilla tehtävät kaivutyöt suorittaa/kustantaa rakentaja.
 • Liittyjä hankkii tontille tulevan putkimateriaalin (vesijohto PN 10) tai tilaa vesilaitokselta.
 • Tonttivesijohdon liittää verkostoon ja mittaritilaan aina vesihuoltolaitos.
 • Tonttiviemärin liitäntätyön tarkistaa vesihuoltolaitos. Varsinaisen asennustyön liitäntäkohdasta kiinteistölle suorittaa rakentaja.
 • Tonttijohtojen liittymiskohta sijaitsee runkojohdon ja tonttijohdon liittymiskohdassa.

Haja-asutusalue

 • Liittyjä suorittaa kaivutyöt sekä tarkastuttaa mahdolliset sähkökaapelit kaivualueella.
 • Liittyjä hankkii putkimateriaalin (vesijohto PN 10) tai tilaa vesilaitokselta.
 • Vesihuoltolaitos liittää aina tonttivesijohdon ja hankkii tarvittavat osat (tonttijohtosulkuventtiili karoineen sekä mittarointipää).

Tontille rakennettavien tarkastusputkien ja vesijohtoventtiilin korkeusasema tulee sovittaa maanpinnan tasoon, tarkastusputkien kansia ja venttiilihattua ei saa peittää. Mikäli korkeusasemaa on myöhemmin tarpeen muuttaa, työn suorittaa vesihuoltolaitos asiakkaan kustannuksella.

Mittarointi

 • Vesihuoltolaitos rakentaa vesimittaripään ja asentaa vesimittarin.

Asiakas on velvollinen varaamaan vesimittarille viranomaisohjeen mukaan rakennetun, lattiakaivolla varustetun tilan. Vesimittari on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että se on helposti luettavissa ja vaihdettavissa (mittaria ei saa asentaa lämminvesivaraajan alle).

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D 1 on annettu määräyksiä ja ohjeita vesimittaritilan sijoituksesta ja tilantarpeesta.

Tarkastukset rakennusvalvonnan osalta

 • Kiinteistön vesijohtojen ja viemäreiden asennustarkastukset suorittaa KVV-työnjohtaja.
 • Painekokeen ja käyttöönottotarkastuksen suorittavat vesihuoltolaitos ja KVV-työnjohtaja yhdessä.