Muutoksenhaku päätöksiin

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakunnan, jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen.

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakunnan, jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen.

Kuntalainen, yritys, yhdistys tai muu toimija tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan viranomaisen, viranhaltijan tai toimielimen päätöksestä.

Kunnan asukkaan keino valvoa kunnan toiminnan laillisuutta. Kunnallisvalitus antaa oikeussuojaa asianosaiselle häntä itseään koskevassa päätöksenteossa.

Hallintovalituksella voidaan hakea muutosta kunnan viranomaisen päätökseen. Sitä käytetään ainoastaan silloin, kun erityislainsäädännössä niin säädetään.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.