Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) sekä Hausjärven kunnan sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä. Asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana, mikäli lapsi/lapset ovat olleet ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta vähintään kuukauden sovittujen hoitopäivien verran. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuun jälkeen peritään asiakasmaksu myös seuraavan vuoden heinäkuulta, muussa tapauksessa heinäkuu on maksuton.

 

Kuukausimaksu

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle varattujen keskimääräisten varhaiskasvatuksen läsnäolotuntien perusteella seuraavasti:

 • Maksu on 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on hoidossa enintään 84 h/kk
 • Maksu on 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on hoidossa 85-147 h/kk
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 148 h/kk, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.

Tuntimäärät sovitaan hoidon alkaessa ja hoitomaksu perustuu kuukausittain etukäteen varattuihin hoitoaikoihin. Hoitoaika voi siten olla eri mittainen kuukauden sisällä eri päivinä, kunhan yhteenlaskettu tuntimäärä pysyy sovitussa.

Lain mukaan varhaiskasvatuksen korkein mahdollinen maksu on 295 euroa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10.7 %).

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perhekoon mukaiset tulorajat 1.3.2023 alkaen:

PerhekokoTuloraja / kkMaksu %Alin maksu, jos tulotYlin maksu, jos tulot
2387410,741366626
3499810,752607750
4567510,759378427
5635310,766159105
6702810,772909780

Asiakasmaksun perusteena olevia hoitopäiviä voidaan muuttaa vähintään 3 kuukautta kestävän muutoksen ajaksi. Poissaolot kesken hoitosuhteen eivät oikeuta alennettuun kuukausimaksuun.Jos lapsi on kuukauden aikana pois esimerkiksi sairauden vuoksi, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi. Vuosiloma ei ole alennuksen peruste. Jos kalenterikuukauden aikana tulee yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

Ympärivuorokautisessa sekä ilta- ja vuoropäivähoidossa hoitopäivä määräytyy seuraavasti:

Lapsen hoitoaika klo 6.00 – 18.00 = 1 hoitopäivä. Lapsen hoitoaika alkaa ennen klo 6.00 tai päättyy klo 18.00 jälkeen ja hoito on jatkunut yli 10 tuntia = 2 hoitopäivää. Ilta- ja vuorohoidon laskutus perustuu ennakkoon toimitettuun, vanhempien työvuoroihin perustuvaan, kirjalliseen ilmoitukseen.

Esiopetukseen osallistuvan lapsen hoito

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään esiopetuspäivinä maksu seuraavasti:

hoitoaikamaksuprosentti kokopäivähoidosta
alle 84h/kk30 %
85-147h/kk50 %
yli 148h/kk70 %

Esiopetuksen loma-aikoina tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään maksu varhaiskasvatuksen yleisten perusteiden mukaisena.

Kehitysvammaisen lapsen hoito

Kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua, mikäli kyse on pelkästään kuntoutuksellisista syistä tarvittavasta varhaiskasvatuksesta, joka on merkitty lapsen erityishuolto-ohjelmaan ja josta on toimitettu asiantuntijalausunto.

Poissaolot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka peritään aina täysimääräisenä, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

 1. Jos lapsi on sairauden takia poissa enemmän kuin 10 pv/kk, peritään puolet maksusta
 2. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kuukauden, ei maksua peritä
 3. Jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään puolet maksusta
 4. Jos hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään maksu toimintapäivien lukumäärän mukaan.
 5. Jos päivähoitopaikka on tilapäisesti suljettuna ei maksua peritä. Mikäli varahoitopaikka on järjestetty, maksu peritään.
 6. Jos lapsen vanhempi/vanhemmat ovat lomautettuna tai jäävät yllättäen työttömäksi, ei maksua peritä mikäli lapsi/lapset ovat poissa päivähoidosta. Muutama lyhyt asioiden järjestelypäivä sallitaan.

Käyttämättä jätetyistä palveluista perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa, eikä päivähoitopaikkaa ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamisaikaa, peritään puolet kuukausimaksusta.

Asiakasmaksussa huomioitavat tulot

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa olevan tai parisuhteensa rekisteröineen henkilön veronalaiset ansio-ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Maksujen määrittelyä varten perheen tulee toimittaa tulotiedot.

 • Vanhempien palkkalaskelmat (palkkanauhat), joista ilmenee bruttopalkka lisineen + luontaisedut /kk. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta vuodelta. Keskimääräiseen kuukausiansioon lisätään 5 % lomarahaa.
 • Todistus muista tuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha sekä työmarkkina-, koulutus- ja aikuiskoulutustuki, eläkkeet ym.).
 • Todistus pääomatuloista
 • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvitys tarvittavine liitteineen. Pyydä lomake päivähoitopaikasta tai koulutoimistosta.
 • Yrittäjien ja maanviljelijöiden tulee toimittaa todistus viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetuista veronalaisista tuloista. Myös muista kunnista saadut verotodistukset tulee toimittaa.
 • Tosite säännöllisen elatusmaksun saamisesta
 • Opiskelutodistus, josta ilmenee myös valmistumisaika

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Kaikki tuloihin liittyvät tiedot liitteineen toimitetaan sähköisen asiointijärjestelmä eDaisyn kautta.

Tulot, joita ei huomioida asiakasmaksuissa

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lasten hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Kuukausimaksun määrittely

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättää varhaiskasvatuspäällikkö Tuula Tamminen p. 019 758 6691.

Asiakasmaksut määrätään kerran vuodessa tarkistettujen tulotietojen ja voimassaolevien säädösten perusteella 1.8. alkaen voimaan toistaiseksi ja ne tarkistetaan toimintavuosittain uusien tulotodistusten mukaisiksi.
Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään asiakasmaksuna korkein maksu.

Asiakasmaksun ja tulojen tarkistaminen

Asiakasmaksujen muutospyynnöt on tehtävä sähköisen asiointijärjestelmä eDaisyn kautta. Mukaan on liitettävä uudet tulotodistukset. Muutos asiakasmaksuun tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus/ilmoitus muutoksesta on saapunut varhaiskasvatustoimistoon.

Maksualennusta tai perimättä jättämistä ei myönnetä takautuvasti.

Työpaikan muuttuessa on aina toimitettava uusi tulotodistus. Perheen tulojen muuttuessa, perheen koon muuttuessa tai kun voimassaolevat säädökset muuttuvat, perheen asiakasmaksu tarkistetaan. Asiakasmaksu tarkistetaan myös silloin kun maksu osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Asiakasmaksun alentaminen

Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioiden siihen on syytä. Maksun alentamista haetaan kirjallisesti sivistystoimenjohtajalta ja hakemukseen on liitettävä selvitys perheen kuukausittaisista nettotuloista ja nettomenoista kuitteineen.

Laskutus

Varhaiskasvatus laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Maksamattomat laskut

Jos asiakasmaksua ei ole suoritettu eräpäivänä peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia, joten maksuvaikeudet tulee selvittää mahdollisimman pikaisesti, jotta ulosottotoimilta vältyttäisiin.