Hausjärven kunta kuuluttaa: Kaavan vireilletulo ja luonnosaineisto nähtävillä

10.11.2022 Kaavoitus

Hausjärven kunnanhallitus on 25.10.2022 § 147 tehnyt päätöksen yksityisen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Torholassa, Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen. MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville kaavaluonnos, joka koskee tiloja 86-418-3-468, 86-418-3-467, 86-418-3-443, 86-418-3-474 (aiemmin 3:341) 86-410-6-34, 86-418-1-82, 86-418-3-434, 86-418-17-0. Ranta-asemakaavamuutoksen laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta.

Luonnosaineistot ovat nähtävillä 9.11.‐9.12.2022 Hausjärven kunnanvirastolla. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internet-sivuilla. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi

Lisätietoja antaa kaavanlaatija PlanDisain Oy Markus Hytönen, p. 040 721 7527 etunimi.sukunimi@plandisain.fi

9.11.2022

HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS