Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakunnan, jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Osoita oikaisuvaatimus kirjallisena sille toimielimelle, jonka päätökseen olet tyytymätön.

Jos haet muutosta kunnanvaltuuston tai kuntayhtymän päätökseen, muutosta haetaan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Samasta paikasta haetaan muutosta kunnanhallituksen ja lautakunnan päätökseen, jonka ne ovat tehneet oikaisuvaatimuksesi johdosta.

Saat tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen, jos päätös on kohdistettu sinuun tai jos päätös vaikuttaa välittömästi sinun oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi tai jos olet hausjärveläinen.

Kerro oikaisuvaatimuksessa tai kunnallisvalituksessa, minkä toimijan mihin päätökseen haet muutosta. Toimita se Hausjärven kunnan kirjaamoon.

Hyvää hallintotapaa koskevat lainkohdat löytyvät hallintolaista.

Kuntaliiton sivuilla kerrotaan tarkemmin mikä on oikaisuvaatimus, kunnallisvalitus ja hallintovalitus, sekä miten ne tehdään.