Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarviossa vahvistetaan Hausjärven kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa on esitetty kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettu, miten kaupungin rahoitustarve katetaan.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sekä investointiosan hankkeille toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Lautakunnat valmistelevat esityksen kunnanhallitukselle koskien oman alansa talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Lautakuntien tehtävänä on lisäksi huolehtia talousarvion toimeenpanosta ja seurannasta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuntalain mukaisesti valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kunnan taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talouden seuranta

Vuodesta 2021 alkaen tavoitteiden ja talouden toteutumista seurataan neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksin. Tilikausilta laaditaan myös tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksissa toimialojen tulee esittää määrärahakohtainen ennuste toimintatulojen ja –menojen toteumasta sekä analysoida mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä. Toimialajohtajien tulee huolehtia siitä, että toimialan määräraha ei ylity ja raportoida mahdollisista toimista, joilla ylitysuhkaa pyritään välttämään.